İş Mahkemeleri Kanunu Yayımlandı

25.10
2017

İş Mahkemeleri Kanunu Yayımlandı

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü belirlemek amacıyla ‘7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu' 12 Ekim 2017 tarihinde kabul edilerek 25 Ekim 2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İş mahkemeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26 Eylül 2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir.

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.

İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince, bu Kanundaki usul ve esaslara göre bakılır.

Dava şartı olarak ARABULUCULUK getirilmiş olup Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacaktır. Dava şartı olan arabulucuya başvuru şartı ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Kanunun tam metni; 
(http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171025.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171025.htm)